Hata
 • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

GoboSlide

?LK YARDIM SERT?F?KA E??T?M?
PDF Yazdır e-Posta
?LK YARDIM SERT?F?KA E??T?M?

?lkyard?m E?itim Merkezimiz,

Sa?l?k Bakanl???nca haz?rlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 say?l? Resmi Gazete de yay?nlanarak yrrl?e giren ( 18.03.2004 tarih ve 25406 say?l? Resmi Gazetede de?i?ikli?i yay?nlanan ) ?lkyard?m Ynetmeli?i uyar?nca faaliyetine ba?lam??t?r.

?LKYARDIM YNETMEL??? UYARINCA :

Tm kurum ve kurulu?larda istihdam edilen her 20 personel iin bir, ilgili mevzuata gre a??r ve tehlikeli i?ler kapsam?nda bulunan i?yerlerinde , her 10 personel iin bir olmak zere , Temel ?lkyard?m E?itimi alm?? ilkyard?mc?n?n bulundurulmas? zorunludur.

 • Temel ilkyard?m e?itimi toplam iki gnden az , on gnden ok olmamak zere asgari onalt? saat dzenlenir.
 • ?lkyard?mc? sertifikalar? ve ilkyard?mc? kimlik belgesinin geerlilik sresi 3 y?ld?r.
 • ?lkyard?mc? bulundurmayan kurum ve kurulu?lara , 1593 say?l? Umumi H?fz?s?hha Kanunun 295 nci maddesi hkm do?rultusunda i?lem yap?l?r.

 

E??T?M KONULARI

1) Genel ?lkyard?m Bilgileri:

 • ?lkyard?m nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • ?lkyard?mc? nedir?
 • ?lkyard?m ve acil tedavi aras?ndaki fark nedir?
 • ?lkyard?m?n ncelikli amalar? nelerdir?
 • ?lkyard?m?n temel uygulamalar? nelerdir?
 • ?lkyard?mc?n?n mcadele ile ilgili yapmas? gerekenler nelerdir?
 • ?lkyard?mc?n?n ABC si nedir?

 

2)HASTA/YARALININ VE OLAY YER?N?N DE?ERLEND?R?LMES?

 • ?lkyard?mc?n?n bilmesi gereken ve vcudu olu?turan sistemler nelerdir?
 • Vcutta nab?z al?nabilen blgeler nelerdir?
 • Hasta/yaral?n?n de?erlendirilmesinin amac? nedir?
 • Hasta/yaral?n?n ilk de?erlendirme a?amalar? nelerdir?
 • Hasta /yaral?n?n ikinci de?erlendirilmesi nas?l olmal?d?r?
 • Olay yerinin de?erlendirmenin amac? nedir?
 • Olay yerinin de?erlendirilmesinde yap?lacak i?ler nelerdir?

 

3) TEMEL YA?AM DESTE??:

 • Solunum ve kalp durmas? nedir?
 • Temel Ya?am deste?i nedir?
 • Hava yolunu amak iin Ba?-ene pozisyonu nas?l verilir?
 • Hava yolu t?kan?kl??? nedir?
 • D?? kalp masaj? nas?l yap?l?r?
 • Yapay solunum nas?l yap?l?r?
 • Solunum yolu t?kan?kl??? belirtileri nelerdir?
 • Tam t?kan?kl?k olan ki?ilerde Heimlich manevras? nas?l uygulan?r?

 

4) KANAMALARDA ?LKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Ka e?it kanama vard?r?
 • Kanamalarda ilk yard?m uygulamalar? nelerdir?
 • ?ok nedir?
 • Ka e?it ?ok vard?r?
 • ?ok belirtileri nelerdir?
 • ?okta ilkyard?m uygulamalar? nelerdir?
 • ?ok pozisyonu nas?l verilir?

 

5) YARALANMALARDA ?LKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Ka e?it yara vard?r?
 • Yaralar?n ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Delici g?s yaralanmalar?nda ne gibi sorunlar grlebilir?
 • Delici g?s yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Delici kar?n yaralanmalar?nda ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici kar?n yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar? neden nemlidir?
 • Kafatas? yaralanmalar? e?itleri nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?n?n nedenleri nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?nda belirtiler nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

6)YANIK, DONMA VE SICAK ARPMASI ?LKYARDIM

 • Yan?k nedir?
 • Ka e?it yan?k vard?r?
 • Yan???n ciddiyetini belirleyen faktrler nelerdir?
 • Yan?klar nas?l derecelendirilir?
 • Yan???n vcuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Is? ile olu?an yan?klarda ilkyard?m i?lemleri nelerdir?
 • Kimyasal yan?klarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Elektrik yan?klar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • S?cak arpmas? belirtileri nelerdir?
 • S?cak arpmas? ilkyard?m? nas?l olmal?d?r?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

7) KIRIK IKIK VE BURKULMALARDA ?LKYARDIM:

 • K?r?k nedir?
 • Ka e?it k?r?k vard?r?
 • K?r?k belirtileri nelerdir?
 • K?r???n yol aabilece?i olumsuz durumlar nelerdir?
 • K?r?klarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • ?k?k nedir?
 • ?k?k belirtileri nelerdir?
 • ?k?kta ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • K?r?k ?k?k ve buruklarda tespit nas?l yap?l?r?
 • Tespit s?ras?nda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yntemleri nelerdir?

 

 

8) B?L?N BOZUKLUKLARINDA ?LKYARDIM:

 • Bilin kayb? nedir?
 • Bilin kayb? nedenleri nelerdir?
 • Bilin bozuklu?u belirtileri nelerdir?
 • Bilin bozuklu?u durumunda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Koma pozisyonu ( yar? yzkoyun yan pozisyon) nas?l verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine gre havale e?itleri nelerdir?
 • Ate? nedeniyle olu?an havale nedir?
 • Ate?li havalede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kan ?ekeri d?kl? nedir?
 • Kan ?ekeri d?mesi nedenleri nelerdir?
 • Kan ?ekeri aniden d?t?nde hangi belirtiler grlr?
 • Kan ?ekeri d?kl? yava? ve uzun srede olu?ursa hangi belirtiler grlr?
 • Kan ?ekeri d?mesinde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • G?ste kuvvetli a?r? nedenleri nelerdir?
 • G?ste kuvvetli a?r? belirtileri nelerdir?
 • G?s a?r?s?nda ilk yard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

9) ZEH?RLENMELERDE ?LKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyard?m nelerdir?

 

 

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA ?LKYARDIM

 • Hayvan ?s?rmalar? neden nemlidir?
 • Kedi, kpek ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Ar? sokmalar?n?n belirtileri nelerdir?
 • Ar? sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Akrep sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Y?lan sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Deniz canl?lar? sokmas?nda belirtiler nelerdir?
 • Deniz canl?lar?n sokmas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

11) GZ, KULAK VE BURUNA YABANCI C?S?M KAMASINDA ?LKYARDIM:

 • Gze yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kula?a yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Buruna yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

12) BO?ULMALARDA ?LKYARDIM:

 • Bo?ulma nedir?
 • Bo?ulma nedenleri nelerdir?
 • Bo?ulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Bo?ulmalarda genel ilkyard?m i?lemleri ne olmal?d?r?

 

 

13) HASTA /YARALI TA?IMA TEKN?KLER?

 • Hasta /yaral? ta??mas?nda genel kurallar nelerdir?
 • Acil ta??ma teknikleri neleridir?
 • Srkleme yntemleri nelerdir?
 • Ara iindeki yaral?y? ta??ma (RENTEK manevras?)

 

 

STANDART ?LKYARDIM E??T?M SRES? NE KADARDIR?

Toplam 5 gnden az 10 gnden ok olamamak zere asgarisi 40 saat olarak dzenlenir.

E??T?M KONULARI:

1) GENEL ?LKYARDIM B?LG?LER?

 • ?lkyard?m nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • ?lkyard?mc? kimdir?
 • ?lkyard?m ve acil tedavi aras?ndaki fark nedir?
 • ?lkyard?m?n ncelikli amalar? nelerdir?
 • ?lkyard?m?n temel uygulamalar? nelerdir?
 • ?lkyard?mc?n?n mdahale ile ilgili yapmas? gerekenler nelerdir?
 • ?lkyard?mc?n?n zelikleri nas?l olmal?d?r?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • ?lkyard?mc?n?n ABC si nedir?

 

 

2) HASTA/YARALININ VE OLAY YER?N?N DE?ERLEND?R?LMES? :

 • ?lkyard?mc?n?n bilmesi gereken ve vcudu olu?turan sistemler nelerdir?
 • Vcutta nab?z al?nabilen blgeler nelerdir?
 • Hasta/ yaral?n?n de?erlendirilmesinin amac? nedir?
 • Hasta /yaral?n?n ilk de?erlendirme a?amalar? nelerdir?
 • Hasta /yaral?n?n ikinci de?erlendirmenin amac? nedir?
 • Olay yerinin de?erlendirmenin amac? nedir?
 • Olay yerinin de?erlendirmesinde yap?lacak i?ler nelerdir?

 

 

3) TEMEL YA?AM DESTE?? NELERD?R?

 • Solunum ve kalp durmas? nedir?
 • Temel ya?am deste?i nedir?
 • Hava yolunu amak iin Ba?-ene pozisyonu nas?l verilir?
 • Hava yolu t?kan?kl??? nedir?
 • D?? kalp masaj? nas?l yap?l?r?
 • Yapay solunum nas?l yap?l?r?
 • Solunum yolu t?kan?kl??? belirtileri nelerdir?
 • Tam t?kan?kl?k olan ki?ilerde Heimlich manevras? nas?l uygulan?r?

 

 

4) KANAMALARDA ?LKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Ka e?it kanama vard?r?
 • Kanamalarda ilk yard?m uygulamalar? nelerdir?
 • ?ok nedir?
 • Ka e?it ?ok vard?r?
 • ?ok belirtileri nelerdir?
 • ?okta ilkyard?m uygulamalar? nelerdir?
 • ?ok pozisyonu nas?l verilir?

 

 

5) YARALANMALARDA ?LKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Ka e?it yara vard?r?
 • Yaralar?n ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Delici g?s yaralanmalar?nda ne gibi sorunlar grlebilir?
 • Delici g?s yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Delici kar?n yaralanmalar?nda ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici kar?n yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar? neden nemlidir?
 • Kafatas? yaralanmalar? e?itleri nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?n?n nedenleri nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?nda belirtiler nelerdir?
 • Kafatas? ve omurga yaralanmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

6)YANIK, DONMA VE SICAK ARPMASI ?LKYARDIM

 • Yan?k nedir?
 • Ka e?it yan?k vard?r?
 • Yan???n ciddiyetini belirleyen faktrler nelerdir?
 • Yan?klar nas?l derecelendirilir?
 • Yan???n vcuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Is? ile olu?an yan?klarda ilkyard?m i?lemleri nelerdir?
 • Kimyasal yan?klarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Elektrik yan?klar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • S?cak arpmas? belirtileri nelerdir?
 • S?cak arpmas? ilkyard?m? nas?l olmal?d?r?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

7) KIRIK IKIK VE BURKULMALARDA ?LKYARDIM:

 • K?r?k nedir?
 • Ka e?it k?r?k vard?r?
 • K?r?k belirtileri nelerdir?
 • K?r???n yol aabilece?i olumsuz durumlar nelerdir?
 • K?r?klarda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • ?k?k nedir?
 • ?k?k belirtileri nelerdir?
 • ?k?kta ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • K?r?k ?k?k ve buruklarda tespit nas?l yap?l?r?
 • Tespit s?ras?nda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yntemleri nelerdir?

 

 

8) B?L?N BOZUKLUKLARINDA ?LKYRDIM:

 • Bilin kayb? nedir?
 • Bilin kayb? nedenleri nelerdir?
 • Bilin bozuklu?u belirtileri nelerdir?
 • Bilin bozuklu?u durumunda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Koma pozisyonu ( yar? yzkoyun Yan pozisyon) nas?l verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine gre havale e?itleri nelerdir?
 • Ate? nedeniyle olu?an havale nedir?
 • Ate?li havalede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kan ?ekeri d?kl? nedir?
 • Kan ?ekeri d?mesi nedenleri nelerdir?
 • Kan ?ekeri aniden d?t?nde hangi belirtiler grlr?
 • Kan ?ekeri d?kl? yava? ve uzun srede olu?ursa hangi belirtiler grlr?
 • Kan ?ekeri d?mesinde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • G?ste kuvvetli a?r? nedenleri nelerdir?
 • G?ste kuvvetli a?r? belirtileri nelerdir?
 • G?s a?r?s?nda ilk yard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

9) ZEH?RLENMELERDE ?LKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyard?m nelerdir?

 

 

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA ?LKYARDIM

 • Hayvan ?s?rmalar? neden nemlidir?
 • Kedi, kpek ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Ar? sokmalar?n?n belirtileri nelerdir?
 • Ar? sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Akrep sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Y?lan sokmalar?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Deniz canl?lar? sokmas?nda belirtiler nelerdir?
 • Deniz canl?lar?n sokmas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

11) GZ, KULAK VE BURUNA YABANCI C?S?M KAMASINDA ?LKYARDIM:

 • Gze yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Kula?a yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?
 • Buruna yabanc? cisim kamas?nda ilkyard?m nas?l olmal?d?r?

 

 

12) BO?ULMALARDA ?LKYARDIM:

 • Bo?ulma nedir?
 • Bo?ulma nedenleri nelerdir?
 • Bo?ulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Bo?ulmalarda genel ilkyard?m i?lemleri ne olmal?d?r?

 

 

13) HASTA /YARALI TA?IMA TEKN?KLER?

 • Hasta /yaral? ta??mas?nda genel kurallar nelerdir?
 • Acil ta??ma teknikleri neleridir?
 • Srkleme yntemleri nelerdir?
 • Ara iindeki yaral?y? ta??ma (RENTEK manevras?)
 • K?sa mesafede sratli ta??ma teknikleri nelerdir?
 • Sedye zerine yerle?tirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile ta??ma teknikleri nelerdir?