Hata
  • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

GoboSlide

?? Yeri Hekimli?i
PDF Yazdır e-Posta

??YER? HEK?ML??? E??T?M?

27 Kas?m 2010 tarihli ve 27768 say?l? Resmi gazetede yay?nlanan ??YER? HEK?MLER?N?N GREV, YETK?, SORUMLULUK VE E??T?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K ve ?? SA?LI?I VE GVENL??? H?ZMETLER? uyar?nca;

 

  • 16.12.2003 tarihinde sonra Trk Tabipler Birli?i taraf?ndan verilen ??YER? HEK?ML??? BELGELER? geerli de?ildir.
  • 16.12.2003 tarihinden nce verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri ile bakanl?ka verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri geerlidir.
  • 15.09.2010 tarihli ??YER? SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? ?LE ORTAK SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K kapsam?nda yetkilendirilmi? E??T?M KURUMLARINCA dzenlenen e?itimleri tamamlayanlar bu ynetmelikler kapsam?nda olan e?itimleri tamamlam?? say?l?rlar.
  • SUT ( Sa?l?k Uygulama Tebli?i ) 4.2 Finansman? Sa?lanan Sa?l?k Hizmetlerinin Sa?lanma Yntemleri ve deme Kurallar? maddesinin (8). f?kras?n dai?yeri hekimleri veya birden fazla i?yerine hizmet veren ortak sa?l?k birimleri ile kurum hekimlerinin, yetkilendirildikleri ki?iler haricindeki ki?ilere reete dzenlemeleri halinde kurumca denen reete bedelleri bu reeteyi dzenleyenlerden tahsil edilir.denilmektedir.

 

 

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI

 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

PROGRAMIN SRES?

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M?

UZAKTAN E??T?M BA?LANGI TAR?H?


90 SAAT

UZAKTAN E??T?M B?T?? TAR?H?


YZ YZE E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

90 SAAT

YZ YZE E??T?M B?T?? TAR?H?

 

PRAT?K E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

40 SAAT

PRAT?K E??T?M B?T?? TAR?H?