Hata
  • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

GoboSlide

PDF Yazdır e-Posta

?? GVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i? gvenli?i uzman? olmak isteyen mhendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta ngrlen grevlerini yerine getirebilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

Bu temel ama erevesinde, i? gvenli?i uzman? olmak isteyen adaylara genel hukuk ve i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisinin verilmesinin ard?ndan i?yerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana ba?l?klar alt?nda s?n?fland?r?labilecek ayr?nt?l? bilgi verilmesi amalanm??t?r. Temel e?itim program? erevesinde; maden ve in?aat sektrlerinin mnhas?ran ele al?nmas? amalanm??, buna ek olarak metal ve kimya sektrleri gibi i? kazas? ve meslek hastal?klar? a?s?ndan nemli sektrlerde yer alan i?lerin de incelenmesi hedeflenmi?tir. ??yerlerinde kullan?lan ara, gere ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yntemlerinin de e?itim program? ierisinde yer almas? amalanm??, her trl tehlikeden kaynaklanan risklerin ynetimi hakk?nda bilgi sahibi olunmas? hedeflenmi?tir.

 

?? GVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI

?? Gvenli?i Uzmanl??? Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saatten, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

 

?? GVENL??? UZMANLI?I E??T?M? ?STEN?LECEK BELGELER


  • Nfus Czdan? fotokopisi
  • Hangi e?itim program?na kat?lmak istedi?ine dair kendi el yaz?s? ile yaz?lm?? dileke
  • Lisans Diplomas? Sureti (Noter Tasdikli)
  • Havale yoluyla deyenler iin banka dekontu
  • 4 adet foto?raf