Hata
 • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

GoboSlide

PDF Yazdır e-Posta

Yksek al??ma e?itimi genel olarak yksekte yap?lan i?ler olarak adland?r?labilir. Tabi ki ykseklik kavram? bu gr? ierisinde bireyler aras?nda de?i?ebilir, ve ykseklik kavam?n?n bir standartda ula?abilmesi iin temek kanunlar gz nnde b?lundurulmal?d?r. Bu temel kanunlar,i? kanunu ierisinde tan?mlanmaktad?r ve 2 mt. Olarak belirlenmi?tir. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) istatistikleri 3,4 metre zerinde al???rken d?en insanlar?n %85inin ciddi hayati tehlikelere maruz kald???n? gstermektedir. Yksekte al??ma e?itimleri ile al??anlar?n, yksekte al??ma yntemlerini ?renerek yksekte al??ma gerektiren i?lerden kaynaklanabilecek riskleri daha aza indirebilmeleri sa?lanmaktad?r. Akademi Cerrahi olarak yksekte al??ma e?itimlerine profesyonel yakla??mlar sunarak verilen e?itimlerde maksimum verimlilik al?nmaktad?r. Deneyimli yksekte al??ma ve iple eri?im uzmanlar?m?z?n verdi?i e?itimlerde genel olarak nce gvenlik prensibiyle pratik uygulamalar a??rl?kl? olarak verilmektedir. Verilen e?itimin ama?, e?itime kat?lan yksekte al??ma personeline yksekte yap?lan i? gvenli?i bilincini a??lamakt?r. Bu ama do?rultusunda e?itim sonunda nitelikli yksekte al??ma personeli yeti?mektedir.Akademi Cerrahiyksekte al??ma e?itimlerinin neminindeki hassasiyetin bilinciyle beraber mevzuata uygun e?itimleri vermektedir.

 

E??T?M?N TEMEL KONULARI

 • Ykseklik Kavram? ve ilgili kanunlar (teorik)
 • Yksekte kullan?lan KKD (teorik)
 • Malzeme kullan?m? ve gvenli?i (Teorik)
 • ?pile eri?imde kullan?lan d?mler (pratik teorik)
 • Ana ankraj sistemleri (pratik)
 • D?me durdurucu sistemler (Pratik)
 • ?ni? ve t?rman?? sistemleri (Pratik)
 • Yksekte sabit hat haz?rlanmas? ve kullan?m? (pratik)
 • Makara sistemleri (pratik)

 

BRAN?A ZEL E??T?MLER:

 • Rzgar Gllerinde yksekte al??ma
 • elik Konstrksiyonlarda al??ma
 • D?? cephe temizli?i
 • GSM kulelerinde yksekte al??ma