Hata
  • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

GoboSlide

?GS S?nav?na Stres Atarak Haz?rlan?n ( S?nav Hakk?nda Bilgiler )
Administrator tarafından yazıldı.    Perşembe, 08 Aralık 2011 23:50    PDF Yazdır e-Posta

 

?SG SINAVINA STRESS ATARAK HAZIRLANIN


?? Gvenli?i Uzmanl??? ve ??yeri Hekimli?i S?nav? ncesinde ve s?nav sresinde s?nava kat?lacak Mhendis ve Hekimlerin s?nav motivasyonunu art?rmak ve s?nav stresini payla?mak amac?yla ??yeri Hekimi ve ?? Gvenli?i Uzman? Adaylar?m?za ynelik ?SG SINAV RNEK SORU TEKRARI PROGRAMI dzenlenmi?tir.

Bu etkinlik; ?SG E?itimlerinin zerinden zaman gemi? olmas?, s?nav srecindeki belirsizlikler, sorunlar ve kat?l?mc?lar?n bu srete ya?ad??? stresten dolay? hem bilgilerin yeniden hat?rlanmas?, hem de ya?an?lan stresi atmak ve s?navda ba?ar?y? sa?lamak iin dzenlenmi?tir. Tm kat?l?mc?lar?n ba?ar?y? yakalamas? dile?iyle

 

 

 

??yeri Hekimli?i ve ?? Gvenli?i Uzmanl??? S?nav? gerekle?tirilecektir. http://www.meb.gov.tr internet adresinden foto?rafl? s?nav giri? belgelerini alabilecekler .

 

 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

 

SINAVIN ADI

al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl??? i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl? i?yeri Hekimli?i ve i? Gvenli?i Uzmanl??? S?nav?.

SINAV CRETi

Aday; 40 (K?rk) TL KDV dahil s?nav cretini ; Yenilik ve E?itim Teknolojileri Genel Mdrl? (YE?iTEK) Dner Sermaye i?letmesinin T.C. Ziraat Bankas? Ankara Be?evler iubesi, Trkiye Vak?flar Bankas? Ankara Merkez iubesi veya Trkiye Halk Bankas? Kkesat iubesinden herhangi birisine Kurumsal Tahsilat Program? arac?l??? ile yat?racakt?r.

SINAV BA?VURUSU

S?nava girecek aday, s?nav cretini yat?rd?ktan sonra s?nav ba?vurusunu aday?n son alt? ay ierisinde ekilmi? vesikal?k foto?raf?n? taratt?ktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi zerinden yapacakt?r.

Adaylara ait foto?rafl? s?nav giri? belgeleri; http://www.meb.gov.tr internet adresinden yay?mlanacak, adaylar s?nav giri? belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

SINAV YERi

ANKARA (MEBe ba?l? ilk ve orta?retim okullar?)

SINAV UYGULAMASI

i- S?nav 110 dakika srecek, tek oturum olarak uygulanacakt?r.

S?navda 100 soruluk oktan semeli (drt seenekli) testlerden olu?an A ve B soru kitap??? kullan?lacakt?r.

* Adaylar s?nava; foto?rafl? s?nav giri? belgesi (http://www.meb.gov.tr, adresinden al?nan), zel kimlik belgelerinden birisi (nfus czdan?, src belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Foto?rafl? s?nav giri? belgesi ve zel kimlik belgesi yan?nda olmayan adaylar ile cep telefonu yan?nda olan adaylar s?nava al?nmayacakt?r.

* Adaylar s?nav?n yap?ld??? binada ve s?nav esnas?nda sigara imeyecekler, ienler hakk?nda 4207 say?l? Kanun gere?ince i?lem yap?lacakt?r.

1


SINAVA KATILACAK ZRL ADAYLAR

S?nav ncesinde ve s?nav an?nda taraf?ndan tedbir al?nmas?n? gerektirecek herhangi bir zr durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sa?l?k kurulu raporunun, zrl kimlik kart?n?n kurum onayl? rne?i veya aday?n zr durumunun resmi olarak i?lenmi? oldu?u nfus czdan? rne?inin herhangi birisinin bir nshas?n? ba?l? bulundu?u kuruma ya da aday resmi bir kurumda grevli de?il ise s?nav talep eden iSGGMye teslim edecek ve aday taraf?ndan elektronik ba?vuru ekran?ndan zr durumu ve almak istedi?i hizmet ile ilgili uygun olan kutucu?u i?aretleyecektir. Beyan edilen zr durumunun do?rulu?undan ba?vuruyu yapan aday, raporun geerlili?inden ise ilgili kurum sorumlu olacakt?r.

SINAV SORULARI

i?yeri hekimli?i ve i? gvenli?i uzmanl??? s?nav? soru kitap???nda yer alacak olan 100 soru, her grup iin ayr? ayr? olmak zere haz?rlanacakt?r.

i?yeri hekimli?i grubuna sorulacak konular ile soru yzdelikleri a?a??daki gibidir;

NO

KONU ADI

YZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel iSG Konular?

20

3

Mevzuat

10

4

Sa?l?k

35

5

Teknik

30

A, B ve C s?n?f? i? gvenli?i uzmanl??? grubuna sorulacak konular ile soru yzdelikleri a?a??daki gibidir;

NO

KONU ADI

YZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel iSG Konular?

15

3

Mevzuat

10

4

Sa?l?k

5

5

Teknik

65


SINAVIN DE?ERLENDiRiLMESi

De?erlendirme grup numaras? a?a??da tabloda belirtildi?i gibidir.

GRUP NO

GRUP ADI

1

i?yeri hekimli?i

2

C s?n?f? i? gvenli?i uzmanl???

3

B s?n?f? i? gvenli?i uzmanl???

4

A s?n?f? i? gvenli?i uzmanl???

* S?nava giren aday?n cevap k??d? 2 (iki) adet optik okuyucu taraf?ndan ift kontrol sistemiyle okutulacakt?r.

t S?nava giren tm adaylar iin [Puan = (Do?ru Say?s? /Soru Say?s?) x 100] forml kullan?larak ba?ar? puan? hesaplanacakt?r.

* S?navda yer alan her soru e?it puan a??rl???na sahip olacakt?r.

* De?erlendirme 100 puan zerinden yap?lacak, do?ru cevaplar dikkate al?narak 70 ve zeri puan alan aday ba?ar?l? say?lacakt?r.

* Cevap anahtar?nda hata olmas? ve bu hususun komisyon karar? ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtar? hatal? bulunan soru/sorular?n, do?ru ??k/??klar? dikkate al?nmak suretiyle de?erlendirme yap?lacakt?r.

* De?erlendirme s?ras?nda hatal? soru/sorular ?kmas? durumunda, hatal? bulunan soru/sorular?n ??klar? do?ru kabul edilerek 100 puan zerinden de?erlendirilecektir.

iLETiiiM ve DUYURU

* S?navla ilgili bilgilendirmeler ve ileti?im iin adaylar MEB ileti?im Merkezi Alo 147

telefonundan yararlanabileceklerdir.

i- S?navla ilgili duyuru ve ilanlar Mill E?itim Bakanl??? ve i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl? taraf?ndan yap?lacakt?r.

* S?nav soru ve cevap anahtarlar? http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde ayn? zamanda yay?mlanacakt?r.

* Adaylar?n s?nav sonular? i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl?ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde ayn? anda yay?mlanacakt?r.

SINAV iLE iLGiLi iTiRAZLAR

* Adaylar; s?nav sorular?na ili?kin itirazlar?n?, soru ve cevap anahtarlar?n?n http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde yay?mlanmas?ndan itibaren en ge 3 () i? gn ierisinde i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl?ne yapabileceklerdir.

3


* Adaylar?n s?nav sorular?na itiraz ba?vurular?, i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl? Dner Sermaye i?letme Mdrl?nn Ziraat Bankas? Emek iubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nul? hesab?na her bir soru iin 10 TL (KDV dahil) sorulara itiraz creti ad? alt?nda yat?rarak al?nan banka dekontu ve dileke ile kabul edilecektir. Ba?vuru adresi ise, al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl??? i? Sa?l??? ve Gvenli?i Genel Mdrl? Yetkilendirme Daire Ba?kanl??? inn Bulvar? No:42 Emek-ANKARAd?r.

* Sresi getikten sonra yap?lan itirazlar ile aday?n T. C. kimlik numaras?, imza, adres ve dekontu olmayan dilekeler ile faksla yap?lan itirazlar dikkate al?nmayacakt?r.

S?nav uygulamas?na ve sonulara ili?kin itirazlar 10 (on) gn ierisinde YE?iTEK taraf?ndan incelenip sonuland?rarak adaylara ve iSGGMyebildirilecektir.

* Btn itiraz ba?vurular?nda al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl??? evrak giri? tarihi ve saati esas al?nacakt?r.

* Ba?vurusu ya da s?nav? geersiz say?lan, s?nava girmeyen, s?nava al?nmayan ya da s?navdan ?kar?lan, adaylar?n bu konuyla ilgili itiraz ba?vurular? dikkate al?nmaz. Ancak; aday?n kendi kusuru d???nda idari bir sebeple s?nava girememesi durumunda s?nav?n ait oldu?u y?l iinde banka dekontu ile ba?vuruda bulundu?u takdirde kendisine cret iadesi yap?labilecektir. cret iadesi alabilecek adaylar Mill E?itim Bakanl???n?n resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlar?n? ?renebileceklerdir.

* S?nav iin yat?r?lan cret hibir ?ekilde ba?ka bir s?nav iin geerli kabul edilmeyecektir.

Yenilik ve E?itim Teknolojileri Genel Mdrl?